Disclaimer

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst geüpdatet op 13 april 2023

Algemene Voorwaarden

Artikel 3 – Garanties en aansprakelijkheid

 1. Niets in dit artikel zal een wettelijk voorgeschreven garantie beperken of uitsluiten waarvan het onrechtmatig zou zijn om deze te beperken of uit te sluiten. dglearning.eu en alle inhoud op de website worden aangeboden op een “zoals het is” en “zoals beschikbaar” basis en kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wij verwerpen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de Inhoud. Wij garanderen niet dat:
  • deze site of onze producten aan uw eisen zal voldoen;
  • deze site beschikbaar zal zijn op een ononderbroken, tijdige, veilige of foutloze basis;
  • de kwaliteit van elk product of elke dienst die u via deze site koopt of verkrijgt, aan uw verwachtingen zal voldoen.
 2. Niets op deze site is bedoeld om als juridisch, financieel of medisch advies van welke aard beschouwd te kunnen worden. Indien u advies nodig hebt dient u een deskundige te raadplegen.
 3. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zullen onze aansprakelijkheid niet beperken of uitsluiten in gevallen dat dit onwettig of verboden zou zijn. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade (met inbegrip van winstderving of verlies van inkomsten, verlies of beschadiging van gegevens, software of databanken, verlies van of schade aan eigendommen of gegevens) opgelopen door u of een derde partij, voortvloeiend uit uw toegang tot, of gebruik van onze site.
 4. Tenzij in een aanvullend contract uitdrukkelijk anders is bepaald, is onze maximale aansprakelijkheid ten opzichte van u voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met dglearning.eu of producten en diensten die via de site op de markt worden gebracht of verkocht, ongeacht de oorzaak waaruit die aansprakelijkheid zou voortvloeien, beperkt tot de totale prijs die u aan ons hebt betaald om dergelijke producten of diensten te kopen of om de site te gebruiken. Een dergelijke beperking is van toepassing op al uw vorderingen van elke soort en aard.
 5. Wij kunnen op onze site verschillende communicatiemiddelen aanbieden. Het is voor ons niet haalbaar om alle inhoud te screenen of te controleren die door u of anderen op of via onze site wordt gedeeld. Wij behouden ons echter het recht voor om de inhoud te controleren en alle gebruik van en activiteiten op onze site te monitoren, en om naar eigen inzicht deze inhoud te verwijderen of te weigeren. Door informatie te plaatsen of op enige andere wijze gebruik te maken van de communicatiemogelijkheden op onze site stem je ermee in dat de inhoud in overeenstemming is met deze voorwaarden en condities, niet illegaal of onwettig mag zijn, en geen inbreuk mag maken op de rechten van derden.
 6. Op dglearning.eu mogen geen producten of diensten van of door derden worden aangeboden tenzij daar goedkeuring voor is gevraagd aan dglearning.eu
 7. Je kunt geen van je rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden en condities geheel of gedeeltelijk toewijzen, overdragen of uitbesteden aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke vermeende overdracht die in strijd is met deze afdeling, is nietig en ongeldig.
error: Rustig aan!...