Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst geüpdatet op 13 april 2023

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden en condities, samen met onze privacyverklaring en cookiebeleid, vormen de volledige overeenkomst tussen u en DG-Learning met betrekking tot uw gebruik van dglearning.eu
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van dglearning.eu en transacties die betrekking hebben op onze producten en diensten.
 3. Tijdens de betaling wordt gevraagd akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden worden kosteloos op elektronische wijze als pdf beschikbaar gesteld.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – De overeenkomst

 1. U kunt zich registreren voor een account op onze site. Tijdens dit proces kunt u gevraagd worden een wachtwoord te kiezen. U bent verantwoordelijk voor het geheim houden van wachtwoorden en accountinformatie en stemt ermee in uw wachtwoorden, accountinformatie of beveiligde toegang tot onze site of diensten niet met anderen te delen. U mag niet toestaan dat iemand anders uw account gebruikt om toegang te krijgen tot de site, omdat u verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden via het gebruik van uw wachtwoorden of accounts. U dient ons onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer u ontdekt dat uw wachtwoord is gelekt of anderszins onbedoeld bekend is geworden bij derden. Na de door ons beëindiging van uw account, mag u zonder onze toestemming niet proberen een nieuw account te registreren.
 2. Door u te registreren bij, toegang te verkrijgen tot of anderszins gebruik te maken van de site, producten en diensten van dglearning.eu, stemt u er mee in gebonden te zijn aan de hieronder uiteengezette voorwaarden. Het gebruik van deze site impliceert dat u kennis heeft genomen van deze voorwaarden en deze aanvaard.
 3. Door dglearning.eu te gebruiken of door op digitale wijze met ons te communiceren, stemt u ermee in en erkent u dat wij digitaal met u kunnen communiceren via onze site of door u een e-mail te sturen. 
 4. Door dglearning.eu te bezoeken, stemt u ermee in deze alleen te zullen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze bestemd is en zoals toegestaan door deze voorwaarden, eventuele aanvullende contracten met ons, en door toepasselijke wetten, voorschriften en algemeen aanvaarde online praktijken en richtlijnen. U mag onze site of diensten niet gebruiken voor het gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of gekoppeld is aan) schadelijke computersoftware; gegevens van onze website niet gebruiken voor direct- marketingactiviteiten en geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of in verband met onze site. Het is ten strengste verboden activiteiten te ontplooien die schade toebrengen of kunnen toebrengen aan de site of die de werking, de beschikbaarheid of de toegankelijkheid van de site belemmeren.
 5. Wij kunnen, naar eigen inzicht, te allen tijde de toegang tot de site of enige dienst daarop, tijdelijk of permanent, wijzigen of stopzetten. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens uw of een derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting of stopzetting van uw toegang tot of gebruik van de site of enige inhoud die u mogelijk hebt gedeeld op de site. U heeft geen recht op enige compensatie of andere betaling, zelfs niet indien bepaalde functies, instellingen en/of Inhoud die u hebt bijgedragen of waarop u bent gaan vertrouwen, permanent verloren gaan. U mag geen toegang beperkende maatregelen op onze site omzeilen of proberen te omzeilen.
 6. Onverminderd onze andere rechten op grond van deze voorwaarden, kunnen wij, indien u deze voorwaarden op enige wijze schendt, de maatregelen nemen die wij passend achten om de schending aan te pakken, waaronder het tijdelijk of permanent opschorten van uw toegang tot de website, contact opnemen met uw internetprovider met het verzoek uw toegang tot de site te blokkeren, en/of door juridische stappen tegen u ondernemen.
 7. U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, met betrekking tot uw schending van deze voorwaarden en toepasselijke wetten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacy rechten. U zult ons onmiddellijk een vergoeding geven voor onze schade, verliezen, kosten en uitgaven die verband houden met of voortvloeien uit dergelijke vorderingen.

Artikel 3 – Garanties en aansprakelijkheid

 1. Niets in dit artikel zal een wettelijk voorgeschreven garantie beperken of uitsluiten waarvan het onrechtmatig zou zijn om deze te beperken of uit te sluiten. dglearning.eu en alle inhoud op de website worden aangeboden op een “zoals het is” en “zoals beschikbaar” basis en kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wij verwerpen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de Inhoud. Wij garanderen niet dat:
  1. deze site of onze producten aan uw eisen zal voldoen;
  2. deze site beschikbaar zal zijn op een ononderbroken, tijdige, veilige of foutloze basis; 
  3. de kwaliteit van elk product of elke dienst die u via deze site koopt of verkrijgt, aan uw verwachtingen zal voldoen. 
 2. Niets op deze site is bedoeld om als juridisch, financieel of medisch advies van welke aard beschouwd te kunnen worden. Indien u advies nodig hebt dient u een deskundige te raadplegen. 
 3. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zullen onze aansprakelijkheid niet beperken of uitsluiten in gevallen dat dit onwettig of verboden zou zijn. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade (met inbegrip van winstderving of verlies van inkomsten, verlies of beschadiging van gegevens, software of databanken, verlies van of schade aan eigendommen of gegevens) opgelopen door u of een derde partij, voortvloeiend uit uw toegang tot, of gebruik van onze site. 
 4. Tenzij in een aanvullend contract uitdrukkelijk anders is bepaald, is onze maximale aansprakelijkheid ten opzichte van u voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met dglearning.eu of producten en diensten die via de site op de markt worden gebracht of verkocht, ongeacht de oorzaak waaruit die aansprakelijkheid zou voortvloeien, beperkt tot de totale prijs die u aan ons hebt betaald om dergelijke producten of diensten te kopen of om de site te gebruiken. Een dergelijke beperking is van toepassing op al uw vorderingen van elke soort en aard.
 5. Wij kunnen op onze site verschillende communicatiemiddelen aanbieden. Het is voor ons niet haalbaar om alle inhoud te screenen of te controleren die door u of anderen op of via onze site wordt gedeeld. Wij behouden ons echter het recht voor om de inhoud te controleren en alle gebruik van en activiteiten op onze site te monitoren, en om naar eigen inzicht deze inhoud te verwijderen of te weigeren. Door informatie te plaatsen of op enige andere wijze gebruik te maken van de communicatiemogelijkheden op onze site stem je ermee in dat de inhoud in overeenstemming is met deze voorwaarden en condities, niet illegaal of onwettig mag zijn, en geen inbreuk mag maken op de rechten van derden. 
 6. Op dglearning.eu mogen geen producten of diensten van of door derden worden aangeboden tenzij daar goedkeuring voor is gevraagd aan dglearning.eu
 7. Je kunt geen van je rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden en condities geheel of gedeeltelijk toewijzen, overdragen of uitbesteden aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke vermeende overdracht die in strijd is met deze afdeling, is nietig en ongeldig.

Artikel 4 – Producten en betaling

 1. De prijzen van de producten op dglearning.eu worden berekend inclusief BTW tijdens het afrekenen van uw bestelling.
 2. Betalen is mogelijk via de dienstverlening van Mollie met de volgende betaalmethoden:
  1. iDeal
  2. Creditcard
  3. Klarna (betaal later)
  4. Bankoverschrijving: Door deze betaalmethode te kiezen ontvangt u direct een proforma factuur na het plaatsen van uw bestelling. Op deze factuur staan de bankgegevens vermeld voor de overschrijving. Binnen 24 uur na ontvangst van betaling of goedkeuring van de bestelling door DG-Learning, worden de training(en) (en groep) toegevoegd aan uw account. U ontvangt dan een e-mail met de bevestiging dat de bestelling is afgerond.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is dglearning.nl niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 4. dglearning.eu is ten alle tijden gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de prijzen van de aangeboden producten of diensten. 

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de cursus niet is gestart of licenties niet in gebruik zijn.
 2. Ongebruikte licenties voor accounts/trainingen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden worden geannuleerd en terugbetaald.
 3. Bij het starten van de training in uw account of dat van uw ingeschreven gebruikers is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden.
 4. Wanneer uw retour aanvraag is ontvangen en goedgekeurd krijgt u het volledige bedrag van het desbetreffende product gecrediteerd. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via i[email protected]

Artikel 6 – Updaten van deze voorwaarden

 1. Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd updaten. U bent verplicht om deze voorwaarden regelmatig te controleren op veranderingen of updates. De datum aan het begin van deze voorwaarden is de laatste revisiedatum. Wijzigingen in deze voorwaarden worden van kracht zodra dergelijke wijzigingen op deze site zijn geplaatst. Uw voortdurende gebruik van deze site, na het aanbrengen van wijzigingen of updates, zal worden beschouwd als kennisgeving van uw aanvaarding van de naleving van en gebondenheid aan deze voorwaarden. 

Contactgegevens

DG-Learning
Dominicanenlaan 18
2408 KH Alphen aan den Rijn

KVK: 89314204

BTW nr: NL 0047.16.653.B 15

06 – 54 95 56 70

[email protected]

www.dglearning.eu

Download deze pagina als PDF.

error: Rustig aan!...