Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst geüpdatet op 13 april 2023

Inleiding

DG-learning doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. We besteden dan ook alle zorg en aandacht aan het veilig opslaan en gebruiken van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Met deze privacyverklaring geven wij uitvoering aan onze informatieplicht die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan ons, als verwerkingsverantwoordelijke, oplegt.

Contactgegevens

DG-Learning
Dominicanenlaan 18
2408 KH Alphen aan den Rijn

KVK: 89314204

BTW nr: NL 0047.16.653.B 15

06 – 54 95 56 70

[email protected]

www.dglearning.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

DG-learning verwerkt in het kader van hun dienstverlening persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens kunnen van u zijn. Gegevens die DG-learning van u nodig kan hebben en die door ons worden verwerkt, betreffen in ieder geval:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres en gegevens over de gebruikte device;
 • Overige persoonsgegevens die je actief of op ons verzoek aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van contact- of aanmeldformulieren, in correspondentie of telefonisch. Maar ook voor de gebruikmaking van ons online platform.

Waarom we persoonsgegevens nodig hebben

Wij gebruiken de persoonsgegevens van jou onder andere:

 • voor het uitvoeren van onze dienstverlening – waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen het verwerken van de gegevens die u invoert of uploadt op ons online platform om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van dit platform – en indien van toepassing de met u gesloten overeenkomst;
 • voor het aanmaken van een account voor en het verstrekken van de toegang tot het online platform;
 • voor het onderhouden van de relatie met u voor onder meer, maar niet uitsluitend, de uitvoering van onze dienstverlening;
 • voor de facturatie van de verleende diensten en het innen van declaraties;
 • om u te informeren over relevante informatie, waaronder mede begrepen informatie over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om u zo goed mogelijk te kunnen helpen als u een vraag stelt over één van de diensten van DG-learning;
 • voor het verbeteren van onze dienstverlening;
 • voor onze boekhouding;
 • voor het verzenden van onze nieuwsbrief en andere mailings met informatie in het kader van onze dienstverlening en soortgelijke diensten en/of het afnemen van enquêtes en
 • voor onze marketing-, promotie- en communicatieactiviteiten, zoals het verbeteren van onze product- en dienstinformatie, het uitvoeren van gerichte marketingacties en het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken
 • voor de overige situaties waarin DG-learning een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van persoonsgegevens.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

DG-learning verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van een van de hierna te noemen grondslagen als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

Toestemming
Als u toestemming heeft gegeven mogen wij de persoonsgegevens van u verwerken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verwerken van de voor- en achternaam en e-mailadres om een account voor ons online platform aan te maken en de overige persoonsgegevens bij de gebruikmaking van het online platform. U heeft in principe het recht om een reeds gegeven toestemming weer in te trekken, maar dat zal dan wel gevolgen hebben voor onze dienstverlening. Mogelijk kunnen wij u dan niet langer onze dienst bieden. Hiervoor verwijzen wij je naar onze Algemene Voorwaarden.

Overeenkomst waarbij je partij bent
Indien u een overeenkomst met ons aangaat, dan verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is. Wij verwerken bijvoorbeeld uw gegevens voor het voeren van een deugdelijke boekhouding.

Wettelijke verplichting
In sommige gevallen zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken.

Gerechtvaardigd belang
Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij of derde partijen daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Die verwerking zal vervolgens geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

Hoe lang we gegevens bewaren

DG-learning bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wel zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor de opslag van (financiële) gegevens. Zo moeten we bijvoorbeeld van de Belastingdienst uw gegevens die nodig zijn voor onze boekhouding minimaal 7 jaar bewaren.

Uw rechten

U heeft in beginsel het recht bij DG-learning een verzoek in te dienen om inzage in de persoonsgegevens die van u worden verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u in beginsel een verzoek indienen om deze persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u in sommige gevallen het recht om de persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Bovendien heeft u in sommige gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dat kan voor zover de persoonsgegevensverwerking is gebaseerd op noodzakelijkheid voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen dan wel ten behoeve van direct marketing plaats vindt.

Niet alle verzoeken kunnen of hoeven wij in te willigen. De wet geeft ons daarvoor een aantal kaders. Die kaders zullen we volgen. Wij zullen uw verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of je gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. Of wij aan uw verzoek voldoen, zullen wij van geval tot geval beoordelen. U kunt uw verzoek sturen naar [email protected]. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Maak in de kopie van dit identiteitsbewijs uw foto, MRZ (Machine Readable Zone, oftewel de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en BSN (Burger Service Nummer) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Daarnaast dient u in uw verzoek de contactgegevens te vermelden waarmee wij contact met u kunnen opnemen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijgt u in beginsel antwoord. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken, kunnen wij deze termijn indien nodig met 2 maanden verlengen.  

Uitschrijven mailings DG-learning

Wanneer u een download heeft aangevraagd, heeft aangemeld voor het online platform of een contactformulier heeft ingevuld, dan kunnen wij u direct marketingmails sturen. Daarnaast kunt u uw in de toekomst mogelijk inschrijven voor het ontvangen van nieuwsbrieven. Indien u van ons dergelijke e-mails ontvangt en u wilt deze in de toekomst niet meer ontvangen, dan kunt u zich ten allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen via de elders in deze privacyverklaring genoemde contactgegevens.

Delen van gegevens met derden

DG-learning verstrekt uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden. Wij verstrekken deze persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, voor de uitvoering van onze dienstverlening, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze andere doeleinden van de verwerking te behalen. De door ons verwerkte persoonsgegevens worden daarnaast opgeslagen op de servers bij onze platformleverancier BuddyBoss en leeromgevingleverancier LearnDash.

Cookies

DG-learning gebruikt op hun website alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen of een geringe inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan de website als bezoeker kan worden herkend. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging persoonsgegevens

DG-learning neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. DG-learning zal een op het risico afgestemd beveiligingsniveau waarborgen. DG-learning legt ook in de verwerkersovereenkomst met derde partijen, zoals hun (IT-)leveranciers, van wie zij diensten afnemen afspraken vast over de bescherming van de persoonsgegevens. Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat wij gebruik maken van een SSL-certificaat.

Klachten

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij de persoonsgegevens van u verwerken? Dan kunt u een klacht bij ons indienen via de elders in deze privacyverklaring genoemde contactgegevens. Mochten wij uw klacht niet kunnen oplossen dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

DG-learning behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld wanneer wet- en regelgeving daartoe aanleiding geeft. Wijzigingen zullen uitsluitend via de website kenbaar worden gemaakt in een aangepaste versie van deze privacyverklaring. Raadpleeg daarom regelmatig onze website.

Download deze pagina als PDF.

error: Rustig aan!...